Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor

Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor

Kunnskapsgrunnlag

Samskaping innebærer at man utvikler nye løsninger, tjenester og produkter i likeverdige partnerskap sammen med de som skal bruke dem, i stedet for å gjøre det for dem. De siste ganske få årene har interessen for samskaping hatt en stor økning, både i praksisfeltet og innen forskningen. Interessen er spesielt stor i kommunesektoren, og kommunesektoren blir også omtalt som det stedet der samskaping har størst potensiale fordi kommunene er blant de viktigste utøvende aktørene innen offentlig tjenesteyting, og de er den offentlige instansen som er nærmest mottakerne av slike tjenester.

I denne studien har vi gjennomført en gjennomgang av litteraturen på feltet, en spørreundersøkelse til enhetsledere i alle norske kommuner, og kvalitative casestudier av to utvalgte kommuner. Formålet har vært å utvikle et kunnskapsgrunnlag kommunene bak dette prosjektet, og andre kommuner, kan legge til grunn for å finne frem til hvordan de ønsker å involvere innbyggerne til aktiv deltakelse i tjenesteutvikling og lokal samfunnsutvikling.

Forfatter

Anette Myhre Momrak og Gunn Kristin Aasen Leikvoll

Utgitt

21.03.2019

Type

Rapport

Rapport

471

ISBN

978--82-336-0203-1

Last ned