HØYKOM-BØ - sluttrapport forprosjekt

Hovedmålsettingen med forprosjektet har vært å:  gjennomføre en kartlegging av tjenestebehov og bruksområder, med hovedfokus på kart/GIS  foreslå teknologiske løsninger for utbygging av et høghastighetsnett til/fra Bø og i Bø.Målgruppen i forprosjektfasen har primært vært offentlige og halvoffentlige virksomheter som: Bø kommune, NIJOS (Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegging), Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking. I tillegg har fire lokale bedrifter deltatt aktivt i forprosjektfasen. Disse bedriftene er: Kinck as, LokalData as, Bø Trykk as og Bø og Sauherad Energi (BSE). Den bedriftsretta delen er finansiert av SND.Samarbeidet med de lokale bedriftene i Bø har vært svært viktig for å få gjennomført en del av de planlagte tiltakene i forprosjektet. Disse bedriftene har bidratt med betydelig innsats under utredningen og planleggingen av selve infrastrukturen og de teknologiske løsningene for høghastighetsnettet. Bedriftenes engasjement i prosjektet vil også trolig gjøre det enklere å få gjennomført selve infrastrukturutbyggingen i hovedprosjektet. Flere av bedriftene har gitt uttrykk for at de ønsker å gå inn med kapital i det nye selskapet, Samnett as, som skal bygge ut, eie og drive høghastighetsnettet i Bø.Forprosjektfasen har hatt hovedfokus på effektivisering og tjenesteutvikling ved hjelp av kart/GIS. Prosjektets samarbeidsaktører har gjennomført et grundig arbeid for å utrede brukerbehovene og anvendelsesområder for geografiske informasjonssystemer. I tillegg er det i forprosjektfasen startet opp et arbeid med en kartlegging og vurdering av andre tjenester som krever høyere nettkapasitet enn det dagens nett kan tilby. Det er grunn til å nevne betydningen av å videreføre nettopp dette arbeidet gjennom et hovedprosjekt, slik at offentlige virksomheter og bedrifter i Bø kan ta i bruk og utnytte det nye høghastighetsnettet så snart som mulig. HØYKOM-Bø vil fortsatt ha sterk fokus på effektivisering ved hjelp av GIS-tjenester og andre tjenester som krever høghastighetsnett. Vi vil også i hovedprosjektet i større grad arbeide med tjenesteprodukter som kan tilbys fra Bø. Dette er strategisk viktig for næringsutviklingen. Denne vinklingen er i tråd med kommunens næringsplan og intensjonene både i HØYKOM-programmet og andre tilsvarende tiltak, blant annet de forskjellige statlige satsinger på ITK og tjenesteutvikling i distriktene (ref. for eksempel den rådgivende gruppen som er nedsatt av KRD i forbindelse med den ”digitale allemannsretten”.)

Forfatter

Anne-Guri Kåsene

Type

Arbeidsrapport

Arbeidsrapport

2 -