«Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl»

En tematisk analyse av hva arbeidstakere med utviklingshemming forteller om dagsenter

Sammendrag

Dagsenter gir aktivitets- og arbeidstilbud til mange av dem som av ulike årsaker står utenfor ordinært arbeidsliv, blant annet mennesker med utviklingshemming. Dagsenter regnes ofte først og fremst som et sosialt tiltak. Vår empiri er samlet inn på et stort kommunalt dagsenter og består av notater fra 100 timer med deltakende observasjon samt intervjuer av arbeidstakere med utviklingshemming. Analysen viser at denne arenaen utgjør en langt mer kompleks sosial virksomhet enn det som ofte antas. Her foregår et samspill mellom arbeid, omsorg, vennskap og produksjon, som skaper en meningsfull kontrast til det mange opplever som fravær av anerkjennelse i andre sosiale sammenhenger. Dagsenteret blir en arena hvor opplevelser av mening og anerkjennelse gjøres mulig. I lys av Axel Honneths teori om anerkjennelse diskuterer vi hvordan trygghet, arbeidsoppgaver, det å kunne være seg selv og sosiale relasjoner kan skape anerkjennelse.

https://doi.org/10.18261/tfo.8.3.5

Forfatter

Lise Ellingsen Langemyhr og Heidi Haukelien

Utgitt

21.12.2022

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier