Friluftsliv

Miljøfaglige undersøkelser i f.m. søknad om ny reguleringskonsesjon for Møsvatn

Friluftslivsundersøkelsen utgjør en av flere selvstendige fagutredninger i forbindelse med søknad om ny reguleringskonsesjon for Møsvatn. Undersøkelsen er lagt opp med utgangspunkt i dagens konsesjonsvilkår.Viktige målsetninger i undersøkelsen er få kartlagt hvilke friluftslivsaktiviteter som utøves i området, hvor stort omfang de ulike aktivitetene har, hvor brukerne kommer fra og hvordan reguleringen virker inn på friluftslivet. I den forbindelse er det også en målsetning å se på tilretteleggingen for friluftsliv, planer med betydning for framtidig friluftslivsutøvelse og vurdering av eventuelle kompenserende tiltak tilknyttet reguleringen.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg

Type

Arbeidsrapport

Arbeidsrapport

5 -