Framtidig sammensetning og organisering av Regionrådet for Midt-Buskerud

Regionrådet for Midt-Buskerud består av kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad, som til sammen har i underkant av 20 000 innbyggere. Bakgrunnen for utredingen er den pågående regionreformen med ny fylkesinndeling. Hovedfokus for utredningen om organiseringen og sammensetning av regionrådet er tilpasset framtidig muligheter og utfordringer, og hvilke alternative løsninger som kan være aktuelle.     

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

17.06.2019

Type

Rapport

Rapport

485

ISBN

978--82-336-02133-8

Last ned