Foredrag: 1 + 1 = 3? Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer

Foredrag om regionale partnerskap som metode for å håndtere de regionale konsekvensene av koronakrisen. Foredraget ble holdt på Verksted for regional utvikling, en arena for fylkeskommunene for deling av erfaringer og god praksis. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er arrangør. 

Da Norge «stengte ned» våren 2020 tok de fleste fylkeskommuner, i en eller annen variant, i bruk partnerskap og samarbeidsstrukturer for å få oversikt over situasjonen, og for å håndtere de regionale konsekvensene av koronapandemien. Videre er fylkeskommunene i gang med implementeringen av FNs bærekraftmål (heretter bærekraftsmålene) i eget planverk og i egen virksomhet, samtidig som partnerskap som metode og koordineringsmekanisme antas å være en forutsetning for å lykkes med å nå bærekraftsmålene.

Foredraget har tre temaer. Først beskrives sentrale drivkrefter bak fremveksten av partnerskapsbasert regional utvikling. I tillegg defineres begrepene samstyring og partnerskap.

Dernest oppsummeres fylkeskommunenes erfaringer med bruk av partnerskap i håndteringen av koronakrisens regionale konsekvenser.

Til slutt pekes det på hvorvidt og hvordan erfaringene fra håndteringen av koronakrisen kan brukes som læring i det videre arbeidet med partnerskapsbasert regional utvikling og oppfølging av FNs bærekraftsmål. 

Forfatter

Erik Magnussen

Utgitt

03.12.2020

Type

Foredrag

Last ned