Faglig mestring og prestasjonsangst hos elever med ufrivillig skolefravær

Forskningen på skolevegring har primært vært opptatt av å knytte vegring til forhold i familien eller egenskaper ved elevene og i mindre grad vært opptatt av skolemiljø og faglige vansker. Funnene i denne studien tyder imidlertid på at skolerelaterte faktorer og læringssituasjon har stor betydning som risikofaktorer for skolevegring.

Artikkelen er basert på en spørreundersøkelse blant 672 foresatte til barn som strever med skolevegring, og utgangspunktet er følgende problemstilling: Strever elever med skolevegring også med faglig mestring og prestasjonsangst?

Det er 61 prosent av de foresatte som oppgir at deres barn strever med det faglige arbeidet på skolen. Videre svarer 76 prosent at barnet engster seg for spesielle fag, 71 prosent svarer at barnet har prestasjonsangst, og 83 prosent opplever at barnet deres har lav mestringstillit. Det fremgår også at 28 prosent av de foresatte erfarte at barna hadde problemer med bokstavinnlæring før skolevegringen startet.

Resultatene varierer en god del mellom barn med ulike diagnoser. Gjennomgående viser funnene at de med ADHD og/eller autismespekterforstyrrelse (ASD) har større faglige utfordringer enn andre som strever med skolevegring. Blant annet fremgår det at hele 80 prosent av elever med nevrodiagnoser har faglige vansker, mens dette gjelder halvparten av de med angstrelaterte diagnoser.

https://doi.org/10.18261/tfv.25.4.6

Forfatter

Geir Møller

Utgitt

04.11.2022

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier