Exhibit / Inhibit

Gjennomgang av OCA.Office for Contemporary Art Norway

Telemarksforsking har i samarbeid med Sigrid Røyseng, Handelshøyskolen BI, foretatt en gjennomgang av OCA - Office for Contemporary Art Norway på oppdrag fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Gjennomgangen viser at selv om OCA har mange resultater å vise til, har organisasjonen store utfordringer på enkelte områder.

OCA er en omstridt organisasjon som har fått mye omtale i media de siste årene. Uenighetene omkring OCA kretser i hovedsak rundt organisasjonens kunstfaglige profil, dens rolle og funksjon, dens arbeidsmåter, dens påståtte mangel på åpenhet/transparens samt spørsmål knyttet til habilitet. Til tross for alle de problemstillinger som preger striden om OCA, nyter stiftelsen gjennomgående stor respekt og anerkjennelse for sin kunstfaglige profil og tyngde og for sine resultater. Telemarksforsking vektlegger i rapporten at det er viktig at OCA prinsipielt må ha spillerom til å foreta kunstfaglige vurderinger ut fra sitt kunstfaglige skjønn. På den andre siden er OCA også avhengig av legitimitet i sine omgivelser. Denne legitimiteten sikres blant annet gjennom viktige prinsipper som transparens, habilitet og god rolleforståelse. Telemarksforskings vurdering er såle-des at en del av diskusjonene rundt OCA er av det gode, men at det i forhold til andre diskusjoner også bør tas noen grep for å styrke OCAs legitimitet.

Forfatter

Sigrid Røyseng og Åsne Dahl Haugsevje

Utgitt

12.10.2013

Type

Rapport

Rapport

320

ISBN

978-82-7401-629-3

Last ned flag