Evaluering av tiltaket «Kjærlighet og grenser»

Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse til deltakere i tiltaket Kjærlighet og grenser. Kjærlighet og grenser er et forebyggende rustiltak rettet mot ungdom i alderen 10-14 år og deres foreldre. Resultatene fra undersøkelsen viser at de fleste deltakerne er fornøyd med tiltaket, både ungdom og foreldre. Samtidig er det mange som også mener at tilta-ket bør fornyes og tilpasses de utfordringene dagens ungdom står overfor. Med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsen, diskuteres behovet for tilpasning av den norske versjonen av programmet. Kjærlighet og grenser er opprinnelig et evidensba-sert tiltak utviklet i USA (Strengthening Families Program) og i rapporten diskuteres også dilemmaet mellom det å tilpasse slike tiltak til en lokal kontekst versus det å være «tro» mot programmets opprinnelige innhold (manualen).

Forfatter

Geir Møller

Utgitt

02.05.2019

Type

Rapport

Rapport

483

ISBN

978--82-336-0229-1

Last ned