Evaluering av Tett på

Sykefraværsoppfølging i Vestfold og Telemark

«Tett på» er et samarbeidstiltak mellom NAV-kontor, NAV Arbeidslivssenter og kommu-nale HR-avdelinger, og har som formål å redusere sykefraværet i kommunal sektor. I denne rapporten har vi evaluert sykefraværsoppfølgingen i Tett på. Evalueringen av tiltaket viser at kommunene langt på vei har gjennomført tiltaket i tråd med måten dette er beskrevet på i tiltaksbeskrivelsen. De involverte aktørene gir også uttrykk for at de er godt fornøyd med gjennomføringen av tiltaket. Resultatene på sykefraværsstatistikken er imidlertid noe varie-rende mellom de involverte kommunene. I enkelte kommuner tyder imidlertid resultatene på at Tett på har bidratt til å redusere sykefraværet.

Forfatter

Geir Møller og Erik Magnussen

Utgitt

04.06.2020

Type

Rapport

Rapport

547

ISBN

978--82-336-0329-8

Last ned