Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har eksistert i 10 år og omfatter kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum samt Akershus fylkeskommune. Hensikten med evalueringen er at den skal danne et grunnlag for utforming av strategier for SNRs videre arbeid.

Evalueringen fokuserer på følgende hovedproblemstillinger:

1. Funksjon i forhold til definert formål og kjerneområder

2. Administrative og organisatoriske strukturer

3. Grensesnitt mot andre forvaltningsorganer og -nivåer

4. Forankring og forholdet til medlemskommuner på politisk og administrativt nivå

Empirisk baserer evalueringen seg på dokumentstudier, 10 intervjuer med et utvalg av sentrale aktører på politisk og administrativt nivå i SNR, kommunene og fylkeskommunen samt en spørreundersøkelse rettet mot samtlige kommunestyrerepresentanter i kommunene.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg og Karl Gunnar Sanda

Utgitt

08.05.2008

Type

Arbeidsrapport

Arbeidsrapport

17 - 2008

Last ned