Evaluering av prøveordning med mobbeombud

Evalueringen er gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som bevilget midler til en toårig prøveordning med mobbeombud i fire fylkeskommuner: Buskerud, Østfold, Nordland og Hordaland.

Evalueringen er basert på dokumentstudier og intervjuer av personer i ulike posisjoner i fylkeskommunene, samt representanter for elevorganisasjonen og Læringsmiljøsenteret. Mandatet for evalueringen var å beskrive organisering, mandat for mobbeombudene, arbeidsområder, støtte og faglig nettverk, samt gi innspill til en eventuell videreføring av en ordning med mobbeombud.

Prøveordningen har ført til konkret økning i innsatsen med mobbeforebygging, men i en eventuell videreføring vil det være sentralt å utvide nedslagsfeltet til å omfatte hele utdanningsløpet – og ikke hovedsakelig videregående skole som i dag. En slik utvidelse av mandatet, og en sikring av uavhengighet overfor skoleeier/fylkeskommunen, gir grunnlag for en revurdering av hvordan mobbeombudene er organisert.

Forfatter

Christine Hvitsand og Ingvild Vardheim

Utgitt

25.10.2016

Type

Rapport

Rapport

385

ISBN

978-82-7401-975-1

Last ned