Evaluering av KRDs etablererstipend - del 2

Utviklingstrekk og resultater 1989-98

Den landsomfattende etablererstipendordningen har eksistert siden 1989. Denne evalueringen tar for seg hele 10-årsperiden, men har hovedvekt på de som fikk stipend i perioden 1994-98. Overlevelsesevnen for de etablerte bedriftene synes å være god, og de som har fått etablererstipend har i ti-årsperioden 1989-98 etablert anslagsvis 7000 bedrifter, med i alt 17500 arbeidsplasser. Av disse er 65% heltidsarbeidsplasser. Stipendbedriftene investerer betydelige beløp utover det de får i stipend, og 1994-98 stipendiatene hadde fram til år 2000 i gjennomsnitt investert fem ganger stipendbeløpet. Noe over 40% tillegger stipendet avgjørende betydning for etableringen. Ordningen gir et godt helhetsinntrykk ved at målgruppene for ordningen nås, og offentlige kostnader bak hver arbeidsplass og hvert årsverk, er relativt moderate. Evalueringen viser imidlertid også at det etableres en del virksomheter på for svakt økonomisk grunnlag, og det foreslås en noe sterkere siling av de som skal få stipend. Andre forslag er at oppfølgingsordningene bør vurderes, en bør få bedre kommunikasjon og erfaringsutveksling mellom forvalterne av stipendet og den løpende dataregistreringen må gjennomgås med sikte på å bedre kvaliteten i de registerdataene en har for ordningen.

Forfatter

Torjus Bolkesjø og Jens Aarsand Sæter

Type

Rapport

Rapport

179

ISBN

82-7401-145-7