Evaluering av HMS-prosjeket for grunnskolen

Evalueringen av HMS-prosjektet i grunnskolen er gjort med utgangspunkt i en spørreundersøkelse rettet mot elevene i 5 – 7 klasse ved Langesund, Levangsheia og Kroken barneskoler i Telemark. Det er gjort intervjuer med lærere, elever og skoleledelse ved de tre skolene. Videre er det gjort intervjuer av prosjektleder og styreleder. Intervjuene i skolene er i stor grad gjennomført som gruppeintervjuer Prosjektet har vært gjennom en tre-årig prosjektperiode ved evalueringen. Prosjektet har vært støttet av prosessindustrien i Grenland, Bamble kommune, Gjensidige forsikring, Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.Prosjektet er vurdert til i stor grad å ha nådd sine mål. Det er mer sannsynlig at de vil få et bedre arbeidsmiljø gjennom arbeidet med HMS-modellen enn uten. Elevene har fått en god innføring i demokratiske prosesser gjennom dette arbeidet og de har fått en klar forståelse av sammenhengen med et strukturert opplegg for HMS-arbeid og en tryggere skole/skolevei. HMS-arbeidet har på en god måte engasjert hele skolemiljøet i et arbeid som ansvarsmessig ligger til skoleledelsen.Prosjektskolen i Langesund og referanseskolene Levangsheia og Kroken har fått stor oppmerksomhet i prosjektperioden, både fra prosjektet, men også fra media. Denne oppmerksomheten vil sannsynligvis være mindre eller fraværende ved andre skolers bruk av modellen. Lærerne ved de tre skolene framhever behovet for starthjelp når dette materiellet skal tas i bruk.

Forfatter

Åse Streitlien og Per Ander Aaserud

Type

Rapport

Rapport

165

ISBN

82-7401-130-9