Ett Land - en kommune?

Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Mulige positive effekter av en sammenslåing

En sammenslutning av Nordre og Søndre Land vil ha positive effekter i forhold til statlige rammeoverføringer på kort sikt. Videre vil det på lenger sikt være mulig å hente ut stordriftsfordeler, bl.a. innen administrasjon. Bedre kommunal økonomi kan være en av flere faktorer som kan bidra til å styrke rollen som samfunnsutvikler og muligheten for å videreutvikle det kommunale tjenestetilbudet.

Søndre og Nordre Land er hverandres viktigste innpendlingskommuner, og en sammen­slutning vil gjøre det lettere å drive et mer helhetlig og målrettet plan- og utviklingsarbeid for Land. Dersom Nordre og Søndre Land går sammen til Land kommune, vil den nye kommunen få et innbyggertall på nivå med Østre og Vestre Toten, og sånn sett bli en mer jevnbyrdig partner i det samarbeidet som er etablert mellom kommune Gjøvikregionen i dag.

Selv om det er forskjeller mellom kommunene, har kommunene flere fellestrekk og sammenfallende utfordringer som kan bidra til å binde kommunene sammen. Det er åpenbart en styrke for en sammenslutning dersom man kan gå sammen for å fremme felles interesser og felles mål. Nordre og Søndre Land har tidligere vært en kommune, og innbyggerne i begge kommuner betegner seg selv som ”Landinger”. Felles kultur, identitet og tilhørighet blir ofte trukket fram som en viktig forutsetning for en vellykket sammenslutning.

Mulige negative effekter av en sammenslåing

Dokka peker seg ut som det naturlige kommunesenteret i en ny kommune. Dette vil innebære at en del av innbyggerne i Søndre Land vil få lengre vei til kommunesenteret enn i dag. Bygdene i de nordligere delene av Søndre Land har imidlertid kortere avstand til Dokka enn til Hov. Grimebakken og Trevatn i Søndre Land er de bygdene som i størst grad vil få økte avstander med Dokka som kommunesenter. Disse bygdene vil få økt reiselengden med 26-27 km. I nylig gjennomførte sammenslutninger har det imidlertid vært vanlig å kompensere for økte reiseavstander ved etablering av kommunale servicetorg i de gamle kommunesentrene (Sunde & Brandtzæg 2006).

Nærhet og fellesskap kan være viktig for felles motivasjon og engasjement for å løse felles utfordringer. En kommunesammensluting vil gi svakere demokratisk representasjon og større avstand til lokale problemstillinger. Dette er en mulig ulempe som bl.a. må vurderes i forhold til mulighetene for økt handlingsrom i lokalpolitikken.

Et viktig argument for større kommuner er at mobiliteten i samfunnet har økt, og at kommunegrensene ikke lenger samsvarer med de områdene hvor folk bor og arbeider. Økt mobilitet og interaksjon på tvers av kommunegrensene medfører også at befolkningen får mindre muligheter til å påvirke utviklingen i sine virkeområder gjennom lokal­demokratiske kanaler. En sammenslutning av Nordre og Søndre Land vil i liten grad bidra til å bøte på dette problemet. Land kommune vil fremdeles kun være en mindre del av Gjøvikregionen, som i langt større grad danner en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion. Land kommune vil imidlertid kunne opptre med større tyngde i dette samarbeidet, og det vil kunne bli lettere å fremme og profilere Land-kommunenes felles interesser på en helhetlig måte i det regionale samarbeidet.

Fra enkelte sammenslutninger, bl.a. i forbindelse med det store sammenslutningsbølgen på 60-tallet, har vi erfaringer med at ulike bygde- og kommuneidentiteter bidro til å vanskelig­gjøre realiseringen av potensielle gevinster som følge av kommune­sammen­slutningen. Nordre og Søndre Land har kulturelle og identitetsmessige fellestrekk, noe som kan bidra redusere sannsynligheten for slike problemer. Det vil imidlertid ikke være mindre viktig å støtte opp om prosesser og tiltak som forener og styrker den felles identiteten. Begge kommunene har felles utfordringer og det viktig å skape prosesser som virker samlende i forhold til framtidige visjoner, mål og strategier for en ny kommune.

Konklusjon

En sammenslutning av Nordre- og Søndre Land framstår som et aktuelt sammenslutings­alternativ. Kommunene er ikke blant de minste i landet, men kommunene har nedgang i folketallet de senere årene, og må karakteriseres som sårbare i forhold til en ytterligere reduksjon. Begge kommunene har felles utfordringer knyttet til å skape en utvikling som demmer opp for sentraliseringstendenser på regionalt og nasjonalt nivå. En sammen­slutning kan bidra å skape en mer robust og handlekraftig kommune i forhold til å møte framtidige utfordringer. Kompetanse blir stadig viktigere for å lykkes som utviklingsaktør, og erfaringene tilsier at større kommune vil ha bedre muligheter for å trekke til seg og holde på kompetent arbeidskraft. Det antas at kampen om kompetent arbeidskraft vil tilspisse seg i årene som kommer.

En sammenslutning vil gjøre det lettere å fremme en mer helhetlig og samordnet plan­legging for Land-kommunene. Ved en eventuell sammenslutning vil Land kommunene imidlertid fortsatt være avhenging av i de andre kommunene i Gjøvikregionen, som i større grad kan betegnes som en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion. En større kommune vil likevel ha bedre forutsetninger for ta på seg nye oppgaver, og vil har større tyngde i forhold til samarbeid og profilering både regionalt og nasjonalt.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie

Utgitt

27.11.2006

Type

Notat

Notat

4 - 2006

Last ned