Et samfunnsbærende språk

Utredning om organisering av et fast forsknings- og utviklingsmiljø for norsk språk

Telemarksforsking har på oppdrag fra Språkrådet utredet organisering av et fast forsknings- og utviklingsmiljø for norsk språk. Målet med et slikt miljø skal være å sikre stat, styring, skoleverk og arbeidsliv tilgang til relevante produkter av anvendt forskning relatert til norsk språk, og i tillegg sikre at forvaltningen har tilgang til den spesialistkompetansen som er nødvendig for å forvalte lovverket på språkfeltet. Utredningen viser at det er behov for flere ulike typer kunnskap og kompetanse. Telemarksforsking anbefaler 1) å bygge opp et forskningssenter ved Universitetet i Bergen, 2) å etablere en FoU-seksjon i Språkrådet og 3) at forskning på norsk språk, særlig i skjæringspunktene med teknologi og jus, finansieres av relevante departementer, kanalisert via Forskningsrådet.

Forfatter

Åsne Dahl Haugsevje, Ole Marius Hylland, Anne-Sofie Hjemdahl, Karl Gunnar Sanda, Nanna Løkka

Utgitt

23.06.2023

Type

Rapport

Rapport

789

ISBN

978-82-336-0628-2

Last ned