Erfaringer med lovpålagte råd for medvirkning

Dette prosjektet er et oppdrag fra KS og har hatt til formål å kartlegge erfaringer med lovpålagte medvirkningsråd. Bakgrunnen for undersøkelsen er revideringen av kommuneloven i 2018 da kommuner og fylkeskommuner for første gang ble pålagt å ha ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Samtidig ble regler om eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse flyttet fra respektive særlover til kommuneloven. Med bakgrunn i disse endringene ønsket KS mer kunnskap om erfaringer med de lovpålagte rådene, om hvordan de fungerer og hva som kjennetegner god praksis. I rapporten belyses mer spesifikt hvordan rådene fungerer som medvirkningsorgan og hvilke forutsetninger som må være til stede for at rådene skal fungerer godt. Undersøkelsen bygger på en spørreundersøkelse rettet mot ledere for alle landets ungdomsråd, eldreråd og råd for personer funksjonsnedsettelse. I tillegg bygger den på intervjuer med involverte aktører (rådsmedlemmer, administrasjon og politikere) i 10 kommuner og 4 fylkeskommuner. Resultatene viser at det varierer hvor godt rådene fungerer rundt om i kommunene. Videre fremgår det at en viktig forutsetning for at rådene skal fungere og oppleves som meningsfulle, er at rådsmedlemmene opplever å ha reell innflytelse i enkeltsaker. Det fremgår ellers at andre viktige forutsetninger bl.a. er at rådene har god administrativ støtte, at kommunens administrasjon kjenner til rådenes rolle og oppgaver, samt at rådsmedlemmene har kontakt med de gruppene de skal representere

Forfatter

Erik Magnussen, Geir Møller, Audun Gleinsvik, Ane Fürst Juul

Utgitt

10.02.2023

Type

Rapport i ekstern rapportserie

Last ned