Er det rom for kultur i norske kommuner?

I denne rapporten har vi samlet informasjon om bruken av, og behovet for, kulturlokaler i 17 norske kommuner. Vi har interv-juet kultursjefene for å få en helhetlig oversikt over kulturlokalene i kommunen. Kulturhus, skoler, samfunnshus, kultursko-len, kino og bibliotek er lokalene som nevnes mest. Det er stor variasjon i egnetheten for kultur i ulike typer lokaler, og det er også utfordringer knyttet til geografisk og prismessig tilgjengelighet. Flere av kultursjefene sier det er vanskelig å konkurrere med idretten og andre kommunale områder for midler til bygging eller oppgradering av kulturarenaer. Noen kultursjefer for-teller om vellykede samarbeid med kulturlivet og kommunepolitikere i arbeidet med spesifikke kulturarenaplaner. Felles for disse er mye involvering av interessentene. Flere av kultursjefene opplever søknadsarbeid til statlige ordninger som tid- og ressurskrevende. Det er også stor variasjon i ambisjonsnivået til kommunene vi har snakket med. På spørsmålet om hva som behøves mest er det noen kommuner som svarer at de trenger et nytt lydanlegg, mens andre informanter etterspør en storsat-sing på det profesjonelle kunstmiljøet.

Forfatter

Kristine Persdatter Miland

Utgitt

16.08.2022

Type

Notat

Notat

8 - 2022

ISBN

978-82-336-0541-4

Last ned