Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomi, ressursbruk og tjenestetilbud før sammenslåingen

Kartlegging i forkant av kommunesammenslåingen mellom Våle og Ramnes


I kapittel 1 gis en kort innledning. Etter noen innledende betraktninger i kapittel 2, består dette kapitlet av en del som er kalt ”Økonomisituasjonen i Våle og Ramnes før sammen-slåingen”. Ulike nøkkeltall presenteres der. Kapittel 3 er kalt ressursbruk og tjenestetilbud. Med ressursbruk forstår vi ressursinnsatsen og dermed utgiftsnivået på ulike tjenester eller områder. Tjenestetilbudet vil naturlig nok henge sammen med ressursbruken på de ulike områdene (sektorene). Spesielt med tanke på etterundersøkelsen, har det vært sentralt å kartlegge administra-sjonsutgiftene før sammenslåingen. I det siste kapitlet (kap. 4) tar vi for oss kommuneinndelingens betydning for lokal statsforvaltning. Vi beskriver nærmere hvordan tilpasningen av den lokale statsforvaltningen i Våle og Ramnes har skjedd som følge av kommunesammenslåingen.
why are women unfaithful go reasons women cheat
why most women cheat site will my husband cheat again
why most women cheat unfaithful wife will my husband cheat again
prescription coupons interview-questions.sumedh.in viagra coupon card
viagra 2016 coupon open printable coupons for viagra
prescription coupons interview-questions.sumedh.in viagra coupon card
coupon for prescriptions open printable viagra coupon
coupons for prescriptions 1world2go.com viagra discount coupon
free prescription cards paine.edu viagra discount coupon