Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomi, ressursbruk og tjenestetilbud før sammenslåingen

Kartlegging i forkant av kommunesammenslåingen mellom Våle og Ramnes


I kapittel 1 gis en kort innledning. Etter noen innledende betraktninger i kapittel 2, består dette kapitlet av en del som er kalt ”Økonomisituasjonen i Våle og Ramnes før sammen-slåingen”. Ulike nøkkeltall presenteres der. Kapittel 3 er kalt ressursbruk og tjenestetilbud. Med ressursbruk forstår vi ressursinnsatsen og dermed utgiftsnivået på ulike tjenester eller områder. Tjenestetilbudet vil naturlig nok henge sammen med ressursbruken på de ulike områdene (sektorene). Spesielt med tanke på etterundersøkelsen, har det vært sentralt å kartlegge administra-sjonsutgiftene før sammenslåingen. I det siste kapitlet (kap. 4) tar vi for oss kommuneinndelingens betydning for lokal statsforvaltning. Vi beskriver nærmere hvordan tilpasningen av den lokale statsforvaltningen i Våle og Ramnes har skjedd som følge av kommunesammenslåingen.
memantine mylan go memantine compendium
memantine mylan memantine memantine compendium
detrol 2 mg read distroller
detrol 2 mg myhsbook.com distroller
periactin tablets topogroup.com periactine danger
euthyrox 150 site euthyrox 100
euthyrox 150 open euthyrox 100
euthyrox 150 open euthyrox 100