NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kostnadsstruktur i norsk eldreomsorg

 

Aukande kostnader knytt til eldreomsorg gjer det stadig viktigare å bruka ressursane effektivt. Me har nytta data på kommunenivå til å kartleggja kostnadsstrukturar i kommunal eldreomsorg for å finna fram til effektivt og ineffektivt samansette tenestetilbod. Me brukar ein multiprodukt kostnadsfunksjon og finn store, ikkje-utnytta, produktspesifikke stordriftsfordelar som går nesten opp i opp med samdriftsulemper. Dei globale skalafordelane er difor små. Resultata tilseier at auka spesialisering generelt er økonomisk tilrådeleg, for både å utnytta produktspesifikke stordriftsfordelar og å redusera samdriftsulempene.

click here how to cheat wife website
go women affairs reasons why married men cheat
open how to catch a cheat redirect
open my husband cheated redirect
all wife cheat why wives cheat on husbands read