Den regionale stat og kommunene i Telemark

Resultater fra en brukerundersøkelse

På oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark har Telemarksforsking-Bø gjennomført en brukerundersøkelse av Fylkesmannens fem fagavdelinger, Fylkeslegen og Statens utdanningskontor - i undersøkelsen betegnet som den regionale stat. Undersøkelsen ble gjennomført i løpet av januar/februar 1997. Datainnsamlingen var todelt: 1) Spørreskjemaundersøkelse til i gjennomsnitt elleve respondenter i hver av Telemarkskommunene, der nesten 80 % svarte. 2) Intervjuundersøkelse med tolv informanter fra kommunene.Hovedresultatet er at samarbeidet mellom den regionale stat og kommune blir vurdert som positivt og bra. Det kan imidlertid se ut som den regionale stat i større grad bør vektlegge veileder-/rådgiverrollen overfor kommunene. Videre er det et ønske blant en del respondenter i kommunene at den regionale stat skal delegere mer myndighet til kommunene. På et mer generelt nivå blir den regionale stats opptreden overfor kommunene vurdert som lite helhetlig. I mer konkrete saker ser det imidlertid ut som den regionale stat i rimelig grad samordner sin virksomhet. Det kan se ut som de fagansvarlige (etatssjefer o.l.) i kommunene er mer positive enn de helhetsansvarlige (rådmenn/ordførere). Dette kan skyldes at de fagansvarlige i stor grad samarbeider med kun én regional statsetat, og at både kompetansen, saksbehandlingen og rolleutførelsen til disse etatene i hovedsak vurderes som bra. De regionale statsetatenes funksjon som støttespiller og alliansepartner blir trukket fram av flere fagansvarlige. Videre besitter den regionale stat i hovedsak den kompetansen kommunene trenger, særlig når det gjelder spørsmål om juss og regler. På den annen side savnes kompetanse om lokale, kommunale forhold, samt at de regionale statsetatene bør bli flinkere til å informere om statlige styringssignaler.Hovedkonklusjonen er imidlertid at den regionale stats opptreden overfor og samarbeid med kommunene i Telemark, er rimelig bra.

Forfatter

Halvard Vike, Nils Asle Bergsgard, Karl Gunnar Sanda

Type

Rapport

Rapport

122

ISBN

82-7401-181-3