Betydning av skolerelaterte faktorer og mobbing for elever som strever med skolevegring

Denne undersøkelsen har utgangspunkt i en spørreundersøkelse blant foresatte til barn som strever med skolevegring. 256 foresatte deltok på studien som ble gjennomført i februar 2020, og vi har her fokus på sammenhengen mellom skolevegring og mobbeproblematikk. Hele 56 prosent av de foresatte oppgir at deres barn som vegrer seg for å gå på skolen er utsatt for mobbing, og hele 55 prosent oppgir at skolen ikke har gjort noe for å stoppe mobbingen når denne ble avdekket. Elever som har vært utsatt for mobbing har dårligere relasjoner til lærerne enn de som ikke har blitt mobbet, samtidig som en høyere andel heller ikke har venner på skolen. 84 prosent av de foresatte er enige i at deres barn opplever skolen som et utrygt sted å være, mens 16 prosent er uenige i dette. Av de som har barn som har vært utsatt for mobbing, oppgir 90 prosent at deres barn opplever skolen som et utrygt sted å være, mens dette gjelder 77 prosent av de som har barn som ikke er blitt mobbet. At seks av ti foresatte oppgir at deres barn ikke har fått hjelp fra skole eller hjelpeapparat til å komme tilbake til skolen, er alvorlig. Samtidig ser vi at det også her er forskjeller mellom de som har barn som har vært utsatt for mobbing, og de andre. Mens 70 prosent av de som har barn som har vært utsatt for mobbing ikke eller i liten grad har fått hjelp, gjelder dette 57 prosent av de andre.

Forfatter

Marie-Lisbet Amundsen og Geir Møller

Utgitt

14.09.2020

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier