Befolkningsendringer og kommunale investeringer

Kompenseres kapitalkostnader som følge av befolkningsendringer?

Hvilken betydning har befolkningsendringer for kommunale investeringer? Blir slike merkostnader fanget opp i de systemene som skal kompensere kommunene for demografiske endringer? Rapporten viser at befolkningsendringene påvirker kommunale investeringer. Kapitalkostnadene som følger av investeringene bør ideelt sett kompenseres gjennom demografikostnadsberegningene og inntektssystemet. Tilgjengelige mål på kapitalkostnader har imidlertid klare mangler.

Dagens metode for beregning av kommunenes utgiftsbehov som følger av befolkningsvekst, fanger i praksis opp et helt minimalt utgiftsbehov knyttet til investeringer og realkapital. Fordi vi mangler et godt mål på kapitalkostnadene, kan det være grunn til å vurdere hvorvidt beregningen av utgiftsbehov som følge av befolkningsvekst alternativt bør baseres på investeringsutgiftene.

Variasjon i kapitalkostnader pr. innbygger er ikke hensyntatt i fordelingen av ressurser mellom kommuner. Kommunenes muligheter for å produsere et likeverdig tjenestetilbud vil likevel i liten grad være avhengig av et system med kostnadsnøkler som tar hensyn til slik variasjon. Dette gjelder både faktorer som er relatert til befolkningsendringer og de andre potensielle kostnadsutløsende faktorene som er blitt testet.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra KS. 

Spørsmål om rapporten kan rettes til Trond Erik Lunder

Forfatter

Lars Håkonsen, Per Kristian Roko Kallager og Trond Erik Lunder

Utgitt

17.10.2017

Type

Rapport

Rapport

399

ISBN

978--82-336-0069-3

Last ned