Bærekraftig utvikling i små kommuner

Sammendrag

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Distriktssenteret, som ønsker å undersøke hvordan små kommuner, basert på natur og kulturressurser, arbeider og kan arbeide med bærekraftig utvikling de neste 10 årene. Telemarksforsking ble i den forbindelse bedt om å utarbeide en kunnskapsoversikt, som i neste omgang skal danne grunnlag for et verksted der forskere og representanter fra en ressursgruppe samt fra Distriktssenteret arbeider videre med funnene. Spørsmål Distriktssenteret ønsker belyst er følgende:

  • Hva er viktige forutsetninger for at små kommuner med utgangspunkt i stedbundne natur- og kulturressurser kan arbeide helhetlig med bærekraftig utvikling?
  • Hvilke føringer, utfordringer og utviklingspotensiale kan FN sine bærekraftsmål gi spesielt for små norske distriktskommuner?
  • Hvordan kan nasjonal politikk bidra til å styrke distriktskommunene, i samspill med fylkeskommunene, i arbeidet med bærekraftig utvikling

De enkelte forskningsmiljøene ble bedt om å gjøre de nødvendige avgrensninger innenfor rammen av oppdraget. Rapporten vil ta utgangspunkt i kommunen som samfunnsutvikler, med plan og bygningsloven som rammeverk, og fokusere på små kommuners utfordringer, forutsetninger og muligheter til å arbeide helhetlig med FNs bærekraftmål gjennom nettverk. Til slutt vil rapporten se hvilke muligheter en strategi med utgangspunkt i bred verdiskaping kan medføre. Rapporten gir en introduksjon til FNs bærekraftmål, for så å se på plan- og bygningsloven som ramme for kommunenes arbeid med bærekraftmålene. Så beskrives kort status for arbeidet med implementering av bærekraftmålene i kommunene, før fokus settes på de særegne utfordringene små kommuner står overfor, og som har direkte innvirkning på kommunenes arbeid med bærekraftmålene. Der store kommuner kan regulere, må små kommuner initiere, og rapporten avsluttes derfor med tre anbefalinger: Arbeidet med bærekraftmålene bør organiseres i kommunenettverk, det bør utvikles relevante indikatorer for små kommuner, i tett samarbeid med kommunene selv, og til slutt anbefales det at man ser på mulighetene for å bruke bred verdiskaping som strategi for et helhetlig utviklingsarbeid basert på bærekraftmålene.

Forfatter

Marianne Singsaas

Utgitt

20.02.2020

Type

Notat

Notat

13 - 2020

ISBN

978-82-336-0327-4

Last ned