Vurdering av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester

Vi skal vurdere mulige insentivvirkninger av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringsordningen for personer med psykisk utviklingshemming. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjektet innebærer å studere om regelverket og utformingen av disse ordningene påvirker omfanget av tjenester, innretningen av tjenestetilbudet og organiseringen av tjenestene. Videre skal vi også vurdere om det er behov for å gjøre endringer i regelverk og utforming av ordningene for å motvirke eventuelle uheldige insentiver.

I prosjektet vil vi blant annet gjennomføre case-studier i et utvalg kommuner. Intervjuer i disse kommunene vil i hovedsak skje i løpet av høsten, og vi vil i løpet av juni ta kontakt med kommuner som vi ønsker å få med oss i prosjektet. Endelig rapport skal leveres mot slutten av 2019.