Vurdering av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester

Det skal gjøres en vurdering av mulige insentivvirkninger av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringsordningen for personer med psykisk utviklingshemming. Det er ønskelig å gjennomføre en analyse av om regelverk og utforming av disse ordningene påvirker omfanget av tjenester, innretningen av tjenestetilbudet, organiseringen av tjenestene og om det er eventuelle andre virkninger av ordningene. Det skal vurderes om det kan være behov for å gjøre endringer i regelverk og utforming av ordningene for å motvirke eventuelle uheldige insentiver.