Villrein og istid

Prosjektets hovedmål er å systematisere kunnskap om villreinens betydning i en Europeisk og kulturhistorisk sammenheng. Hovedprosjektet har tre delprosjekt. Delprosjekt 1) Fagrapport / temahefte som tilrettelegger informasjon og data for framtidig bruk i formidling og utstillingssammenheng. Delprosjekt 2) Ei bok beregnet på et nasjonalt og internasjonalt publikum som sammenfatter hovedtrekkene i reinens betydning for mennesker i Europa under siste istid. Delprosjekt 3) En digital fortelling som også kan tjene som element i en utstilling. Prosjektet setter fokus på natur- og kulturhistorien knyttet til villrein i en europeisk sammenheng og vil kunne bidra til realisering av ideene og hensikten med etablering av de Europeiske villreinregionene. Prosjektets hovedfokus er formidling av kunnskap, og det vil bli utviklet produkter som kan benyttes også i andre av verdiskapingsprogrammets hovedprosjekter, og i oppfølgingen av disse. Resultatene vil både direkte og mer indirekte kunne bidra til bred verdiskaping knyttet til alle de nasjonale villreinområdene.