Utredning om små kommuner

Prosjektet har som formål å bidra til økt kunnskap om hvordan små kommuner (under 3000 innbyggere) oppfyller generalistkommuneprinsippet.

Kommunene spiller en sentral rolle i offentlig forvaltning og gjennomføring av statlig velferdspolitikk. Et viktig kjennetegn ved det norske kommunesystemet er generalistkommuneprinsippet. Det innebærer at alle kommuner har ansvar for de samme oppgavene og tjenestene. Det sørger for like demokratisk rettigheter, og er også en forutsetning for at finansieringssystemet og lovgivning av rammene for organisering og styring av kommunene er felles. På grunn av en stadig mer uensartet kommunestruktur, har generalistkommuneprinsippet blitt satt under press.

Som følge av kommunereformen vil antallet kommuner i Norge blir redusert til 356 fra og med 1.1.2020. Det vil si 72 færre kommuner sammenlignet med situasjonen før reformen startet. Selv om det er blitt noen færre kommuner, er hovedtrekkene og hovedutfordringene med kommunestrukturen ikke endret. Fortsatt vil om lag halvparten av kommunene ha under 5 000 innbyggere og flere enn 120 kommuner vil ha færre enn 3 000 innbyggere. Det er derfor ønskelig med utredning som gir økt kunnskap om hvordan små fyller sin rolle innenfor generalistkommuneprinsippet.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Utredning om små kommunerRapport 13.05.2019