Utredning av ny arbeids- og organisasjonsform av DKS i Innlandet fylkeskommune

Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal slås sammen til Innlandet fylkeskommune fra 1.1.2020. Som følge av sammenslåingen skal man fatte vedtak om hvordan Den kulturelle skolesekken skal organiseres. Per i dag opererer de to fylkeskommunene med hver sin modell for DKS. Oppland FK har en fylkeskommunal forvaltningsmodell, der et team under kulturavdelingen i fylkeskommunen organiserer DKS, mens Hedmark benytter en foretaksmodell, der organiseringen av DKS er lagt til en egen stiftelse med navn Turnéorganisasjonen.

Det skal i forbindelse med fylkeskommunesammenslåingen nedsettes en prosjektgruppe med medlemmer fra begge fylker for å arbeide fram en ny arbeidsform, som skal innstille på enten foretaks- eller forvaltningsmodell for framtidig organisering av DKS. Dette legges fram for politisk behandling senest april 2020. DKS i nye Innlandet fylkeskommune skal lokalisere til Lillehammer.