Ungdommens kulturdeltakelse i storbyens randsone

Ungdom i dag er sterkt påvirket av sosiale medier og digitale platformer, men det er begrenset kunnskap omhvorvidt disse erstatter eller supplerer fysiske møteplasser. På Jessheim har man observert lavere deltakelse blantungdom, og dette danner grunnlaget for et forprosjekt om ungdommens deltakelse på festivalen Jessheim Experience.

Målsetningen med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan en ungdomsfestival kan utformes slik at den treffer målgruppen og blir en arena for deltakelse og skaperkraft.

Delmål inkluderer å identifisere erfaringer fra kulturarbeidere, innhente kunnskap om ungdommensopplevelser, og etablere samarbeid for et større forskningsprosjekt med en påfølgende rapport. Hovedmålet er å økekunnskapen om hva som gjør en ungdomsfestival vellykket i å engasjere og inkludere dagens ungdom.