Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, og er et samarbeid mellom flere forskningsinstitusjoner. Nordlandsforskning er prosjekteier, og samarbeidspartnerne er Nord Universitet, Roskilde Universitet, Institutt for samfunnsforskning ig Telemarksforskning.

I prosjektet studeres nylige forsøk på fremme tillitsbasert styring i danske og norske kommuner. I den offentlige debatten har begrepet «tillitsreformer» vært brukt som begrep for slike forsøk på å erstatte overdrevne kontrollrutiner i offentlige organisasjoner med tillitsbaserte tilnærminger som vektlegger faglige vurderinger, fleksibilitet og medbestemmelse.

Prosjektet har som ambisjon å utvikle en sammenhengende forståelse av hvordan kontroll og tillitsbasert styring innad i offentlige tjenester kan få betydning for tilliten i samarbeidet mellom ulike aktører i velferdsapparatet, og også for innbyggernes tillit til velferdstjenestene. Er det for eksempel slik at mer fleksibilitet og frihet til faglige vurderinger kan føre til bedre brukeropplevelser, og dermed bedre tilliten til velferdstjenestene? Eller er kanskje omfattende kontrollmekanismer og resultatmålinger en forutsetning for innbyggernes tillit til tjenestene, slik tilhengerne av reformbevegelsen «Ny offentlig styring» har hevdet?

I prosjektets første del gjennomføres en kartlegging av ulike initiativer for å fremme tillitsbasert styring i Danmark og Norge. I den andre delen vil et utvalg av disse initiativene studeres nærmere for å finne ut av hvordan slike reformer påvirker de ansattes arbeid, og samarbeidet mellom ulike deler av velferdstjenestene. I prosjektets siste del studeres relasjonen mellom de lokale velferdstjenestene og lokalsamfunnene de inngår i, og fokuset rettes mot hva som påvirker tillitsforholdet mellom aktørene i velferdstjenestene og kommunenes innbyggere.

Prosjektet vil føre til ny kunnskap om hvilke konsekvenser ulike måter å styre offentlige tjenester kan få, og særlig hvordan utformingen av offentlige tjenester påvirker den generelle tilliten til offentlige myndigheter og institusjoner i de nordiske velferdssamfunnene. Denne kunnskapen er særlig relevant for offentlige beslutningstagere og utformingen av fremtidens velferdstjenester.

English:

The project examines recent attempts to promote trust-based management within municipal welfare services in Norway and Denmark. In public debates, “trust reforms” are often portrayed as means towards replacing excessive control measures within public organizations with trust-based management based on professional freedom, flexibility and co-determination.

A central ambition of the project is to develop a coherent understanding of how control and trust-based management within public services relate to trust between welfare professionals and also to the citizens´ trust in public welfare services. Might, for example, lessened bureaucratic control and more professional freedom lead to better experiences for users that in turn might increase trust? Or are comprehensive control mechanisms and performance measurement a prerequisite for citizens trust in public services, as, for example, the advocates of the New Public Management reform movement have argued?

The first part of the project consists of a mapping of different initiatives undertaken to promote trust-based management in the two countries. In the second part of the project, a selection of these reforms will be more closely examined to understand, among other things, how such reforms affect the work of welfare professionals and collaboration on the local level. The final part of the project focuses on the relation between municipal welfare services and the local communities they are a part of and examines the different ways trust between welfare professionals and citizens is enhanced or undermined.

The project will contribute to a better understanding of how trust in public institutions is enhanced or undermined through different ways of organizing and managing welfare services and, thus, provide public decision-makers with novel knowledge about reform options and possible consequences.