Undersøkelse av Sametingets valgmanntall

Sametinget har gitt Telemarkforsking i oppdrag å "undersøke hvorfor personer som er registrert i Sametingets valgmanntall velger å melde seg ut. Undersøkelsen skal også kartlegge hvorvidt det subjektive kravet og de objektive kravene er oppfylt gjennom en anonym kartlegging blant velgere. Målet med prosjektet er å få frem informasjon som vil være nyttig for Sametinget i det videre arbeidet med valg og valgmanntall" (Konkurransegrunnlag Sametinget, Undersøkelse av Sametingets valgmanntall, saksnr. 23/591)

For over 30 år siden ble Sametinget opprettet. Sametingets valgmanntall har vokst etterhvert. Sametingets plenum vedtok i desember 2022 at det skal gjennomføres en undersøkelse av Sametingets valgmanntall. Registreringer i Sametingets valgmanntall skjer med hjemmel i Samelovens § 2-6, Sametingets valgmanntall. Når en person med hjemmel i Samelovens § 2-6 kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntall, kan denne personen også kreve seg utført (Konkurransegrunnlag Sametinget, Undersøkelse av Sametingets valgmanntall, saksnr. 23/591).

Samelovens § 2-6 sier følgende om Sametingets valgmanntall:

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten:

a.  har samisk som hjemmespråk, eller

b.  har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller

c.   er barn av person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall, kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntall.

Telemarkforsking får ikke tilgang til lister over innmeldte i Sametingets valgmantall eller innsyn i selve valgmantallet. Dette er det kun Sametinget som har, og det er Sametinget som sender ut undersøkelsen til de innmeldte i valgmantallet. Disse svarer gjennom en lenke til en datasikker, anonym survey, som ikke kan spores til den som besvarer undersøkelsen. Her spørres det ikke om navn eller andre identifiserende opplysninger. Sametinget får ikke tilgang til de besvarte spørreskjemaene, disse er det kun forskerne som har tilgang til.