Tradisjon og destinasjon

Telemarksforsking og NINA jobber nå sammen i et prosjekt finansiert av Miljødirektoratet, som ser på sosial bærekraft i store hyttekommuner. Hvordan sørge for at både lokalbefolkning og fritidsbefolkning får muligheter til å realisere gode liv både i bygda og ute i naturen? I flere kommuner er det et økende konfliktnivå, og samarbeid og tillit er viktig for å sikre oppslutning rundt gode fellesløsninger. Prosjektet "Tradisjon og destinasjon" fokuserer på sosial bærekraft som grunnlag for bærekraftig verdiskaping i villreinfjell. Prosjektet har en dobbel misjon: Dels å utvikle en strategi for bred verdiskaping knyttet til hyttebygging og villreinfjell i 3 casekommuner. Dels å bruke prosjektet til å utvikle anbefalinger for hyttekommuner med villreinareal. Utgangspunktet for prosjektet er at tillit mellom ulike aktører er avgjørende for at de forvaltningsmessig beste løsningene skal bli aksepterte og fulgt opp. Regjeringen har i økende grad pekt på verneområder som basis for næringsutvikling. Hytte og fritidsmarkedet er stadig økende, og er en realitet mange fjellbygder er nødt til å håndtere. Samtidig ser vi et økende konfliktnivå mellom ulike aktører for og mot reiselivet i fjellbygdene. De "myke" styringsvirkemidlene forvaltningen i Norge har tradisjon for å bruke til å håndtere turisme er avhengig av oppslutning blant befolkningen. En ensidig satsning på økonomisk utvikling på mange destinasjoner bør erstattes med et fokus på bred verdiskaping, der både økologisk, kulturell og ikke minst sosial bærekraft utvikles. Prosjektet vil bidra til å synliggjøre dette gjennom en veksling mellom en aksjonsforskningsrettet prosess og en analytisk evaluering, i tre kommuner. 

Publikasjoner

TittelTypeDato
Hytteopprør i villreinfjellArtikkel 31.12.2021
Høstingsfriluftsliv og lokal naturbruk i hyttekommunerPaper 02.12.2021
FriluftslivsparadoksetForedrag 01.12.2021
Konflikter mellom villrein og hyttebyggingForedrag 29.10.2021
Hyttebygging i villreinfjellForedrag 28.10.2021
Bruken av utmarka i endringForedrag 16.09.2021
Fritidsbygg, friluftsliv og ferdsel: Sonering som redskap?Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 23.08.2021
Tradition and Destination Socio-ecological sustainability and the host-visitor interface in second-home development in NorwayPaper 19.08.2021
Lokalt opprør mot hyttebyggingArtikkel 19.06.2021
Bærekraftig arealforvaltningForedrag 17.06.2021
Om bit-for-bit-utbygging og samla belastningForedrag 17.06.2021
Er det så farlig med litt flere hytter?Artikkel 30.04.2021
Skal stake ut den beste kursen for Vinbyggjar og hyttefolkArtikkel 29.04.2021
Bærekraftig arealforvaltning og hyttas arealavtrykkForedrag 27.04.2021
Arealforvaltning og hyttebyggingForedrag 26.04.2021
Hyttebygging og bærekraftig arealforvaltningForedrag 18.11.2020
Hva er bærekraftig turisme?Foredrag 17.07.2020