Tradisjon og destinasjon

Telemarksforsking og NINA jobber nå sammen i et prosjekt finansiert av Miljødirektoratet, som ser på sosial bærekraft i store hyttekommuner. Hvordan sørge for at både lokalbefolkning og fritidsbefolkning får muligheter til å realisere gode liv både i bygda og ute i naturen? I flere kommuner er det et økende konfliktnivå, og samarbeid og tillit er viktig for å sikre oppslutning rundt gode fellesløsninger. Prosjektet "Tradisjon og destinasjon" fokuserer på sosial bærekraft som grunnlag for bærekraftig verdiskaping i villreinfjell. Prosjektet har en dobbel misjon: Dels å utvikle en strategi for bred verdiskaping knyttet til hyttebygging og villreinfjell i 3 casekommuner. Dels å bruke prosjektet til å utvikle anbefalinger for hyttekommuner med villreinareal. Utgangspunktet for prosjektet er at tillit mellom ulike aktører er avgjørende for at de forvaltningsmessig beste løsningene skal bli aksepterte og fulgt opp. Regjeringen har i økende grad pekt på verneområder som basis for næringsutvikling. Hytte og fritidsmarkedet er stadig økende, og er en realitet mange fjellbygder er nødt til å håndtere. Samtidig ser vi et økende konfliktnivå mellom ulike aktører for og mot reiselivet i fjellbygdene. De "myke" styringsvirkemidlene forvaltningen i Norge har tradisjon for å bruke til å håndtere turisme er avhengig av oppslutning blant befolkningen. En ensidig satsning på økonomisk utvikling på mange destinasjoner bør erstattes med et fokus på bred verdiskaping, der både økologisk, kulturell og ikke minst sosial bærekraft utvikles. Prosjektet vil bidra til å synliggjøre dette gjennom en veksling mellom en aksjonsforskningsrettet prosess og en analytisk evaluering, i tre kommuner.