Tjenesteshop i Larvik

I dette forskningsprosjektet dokumenterer vi erfaringer underveis i implementering av velferdsteknologi i Larvik kommune. Ambisjonen bak Tjenesteshop er å øke brukermedvirkning, og å bedre brukernes livskvalitet, samtidig som det kan redusere administrasjonsutfordringer i kommunen.

Prosjektet retter seg i første omgang mot tjenesteområdet for funksjonshemmede, arbeid og aktivitet, hukommelsesteamet, avlastningstjenester, praktisk bistand og tildelingskontoret. Flere tjenester tenkes inkludert etter hvert. Sandefjord kommune deltar også, og det planlegges utvidet til flere kommuner i Telemark og Vestfold i løpet av prosjektperioden.

Prosjektet er finansiert av NFR, program Helsevel. Prosjekteier er Larvik kommune, og Anne Kathrine Kvelle er prosjektleder. Våre samarbeidspartnere er i tillegg Universitetet i Sørøst-Norge og Sintef.

Forskningsteamet benytter seg av flere metodiske innfallsvinkler som deltakende observasjon, sosialantropologisk feltarbeid, intervjuer, workshops, samarbeidsetnografi og gevinstkartlegging.

Forskerteamet består av:

Prosjektleder

Heidi Haukelien (Telemarksforsking og Senter for Omsorgsforskning, USN

Prosjektmedarbeidere

Halvard Vike (Telemarksforsking og Institutt for sosial- og helsevitenskap, USN)

Trond Erik Lunder (Telemarksforsking)

Hans A. Hauge (Institutt for sosial- og helsevitenskap, USN)

Lise Ellingsen Langemyhr (stipendiat ved Institutt for sosial- og helsevitenskap)

Dag Ausen (Sintef)

 

Foto: Larvik kommune