Tillit som kapital i samisk næringsliv

Utarbeide forprosjekt/kvalifiseringsprosjekt til RFF Nord i samarbeid med Sametinget v/Kirsten Østby.

Prosjektet skal undersøke en hypotese om at tilliten i samisk næringsliv/samfunnsliv/offentlig sektor er lavere enn sammenliknbare miljø/grupper, og at dette hindrer innovasjon og delingskultur. Prosjektet skal dels teste hypotesen, dels berede grunnen for et hovedprosjekt der kvantitative data suppleres med kvalitativ empiri, samt bidrar med kunnskaps/forskingsbasert input til strategier for å øke tillit og dermed innovasjon og delingsøkonomi.