Styrking av småskala grønnsaksdyrking gjennom direkte salgskanaler og produsentsamarbeid

Formålet med prosjektet er å bidra til å løse utfordringer med markedsføring og omsetning av økologiske grønnsaker, slik at etterspørsel etter økologiske varer i større grad vil dekkes av norsk produksjon. Prosjektet fokuserer på småskala grønnsaksdyrking for direktesalg (herunder markedshager), som har økt i popularitet og omfang over hele landet i de siste årene på grunn av økt etterspørsel. Sammenlignet med storskala produksjon for salg gjennom de store kjedene, har denne modellen fordeler både når det gjelder å dyrke etter økologiske prinsipper og å selge lokalt i mindre volumer, og er derfor fleksibel i å tilpasse seg økende etterspørsel etter økologiske grønnsaker og dekke behov i ulike regioner.

Salg av grønnsakene innebærer ulike utfordringer, og for mange er lønnsomhet vanskelig å oppnå, men utviklingen er rask når det gjelder ulike modeller for direktesalg. Målet med dette prosjektet er å bidra til bedre kunnskap om suksessfaktorer og hindringer for lønnsom og bærekraftig drift, og større grad av dialog og samarbeid i sektoren om hvordan man løser ulike utfordringer. Prosjektet vil ha fokus på regionale forskjeller.

Målgruppen for prosjektet er eksisterende og potensielle økologiske grønnsaksprodusenter over hele landet, forvaltning, rådgivningstjenesten (NLR), landbruksforvaltningen og organisasjoner og samfunnsutviklere på kommunalt, regionalt og statlig nivå, i tillegg til det øvrige publikum, inkludert forbrukere.

Prosjektet vil innhente kunnskap gjennom intervjuer, spørreundersøkelse, workshop og dialogkonferanse. Det forventede resultatet fra prosjektet er økt kunnskap om småskala grønnsaksdyrking med et spesielt fokus på økologisk, og kompetanseheving blant produsenter, offentlige og private aktører og potensielle støttespillere, med særlig fokus på salgskanaler og produsentsamarbeid. Prosjektet vil formidle og stimulere til dialog og kunnskapsutveksling gjennom rapport, workshoper, dialogkonferanse, håndbok og webinarer. Gjennom disse aktivitetene vil prosjektet bidra til økt bærekraft i norsk grønnsaksproduksjon, styrke norsk produksjon og regional matvareberedskap gjennom å øke og styrke småskala grønnsaksproduksjon over hele landet og bidra til at produktene kommer ut til forbruker.

Telemarksforsking leder prosjektet og samarbeidspartnere er NIBIO, USN, Økologisk Norge, Norsk bonde- og småbrukarlag, Bondens marked og Statsforvalterne i Møre og Romsdal, Vestland, Agder, Innlandet, Oslo og Viken, Troms og Finnmark.