Sømna - gjennomgang av tjenestetilbud ressurskrevende brukere

Sømna kommune ønsker bistand fra et eksternt FoU-miljø for å utrede tjenestilbudet innenfor ressurskrevende tjenester. Etter omorganisering i kommunen er oppfølging av ordningen rundt ressurskrevende brukere samlet til Miljøtjenesten. Omorganiseringen har medført et behov for kunnskap om denne ordningen, og forankring av kunnskap også ned i organisasjonen hos de som arbeider ute med brukerne. Herunder er det også ønskelig å se på hvordan turnusordningen i tjenesten er, kunnskap om kriterier for ordningen og hvordan rapportere på disse. Det bør også ses på samhandling med andre pleie- og omsorgstjenester som også kan ha brukere som omfattes av ordningen (toppfinansieringstilskuddet).