Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer

Formålet med prosjektet er å utarbeide et forskernotat til Verksted for regional utvikling - en årlig samling som arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for fylkeskommuner og andre regionale virkemiddelaktører. Notatet skal omhandle to temaer. Det første er erfaringer med  partnerskapsbasert krisehåndtering i norske fylker da landet ble "koronastengt". Det andre er hvordan fylkeskommunene kan bruke partnerskap i strategiske veivalg knyttet til grønn omstilling og FNs bærekraftmål.