Randaberg kommune - drifts- og ressursanalyse av oppvekstfeltet

Analysen skal kartlegge om dagens tjenester og ressursbruk støtter behovet:

•Leveres tjenester i henhold til gjeldende lover og regler?•Leveres rette tjenester med god kvalitet i forhold til brukernes behov?•Er kommunen organisert på en hensiktsmessig måte i forhold til levering av oppveksttjenester i Randaberg?•Vurdering av ledelse og administrasjonsressurser•Har kommunen rett kompetanse og benyttes denne på best mulig måte?•Kjøp av eksterne tjenester versus intern leveranse