Rammeavtale kommuneøkonomi - Nye Vestfold og Telemark

Rammeavtalen skal gi leveranser og formidle oppdatert kommunaløkonomisk styringsinformasjon til de deltakende kommunene. Generelt skal også omfattes prognosearbeid/framskrivninger og mindre utredninger (f.eks. i forbindelse med høringsuttalelser) som er til nytte for alle.

Telemarksforsking er valgt som leverandør og ressursmiljø i rammeavtalen – og skal i nær kontakt og samarbeid med den enkelte kommune sørge for formidling og dokumentasjon av aktuelle opplysninger ikke minst av relevans for budsjettforutsetninger og løpende økonomioppfølging gjennom året. Oppdragstaker skal som ledd i dette arbeidet bl.a. ha tilgang på til enhver tid oppdaterte versjoner av KS’ prognosemodell for budsjettering av frie inntekter.