Oppdatert gjennomgang av norsk internasjonal virksomhet på kunst- og kulturfeltet

I følge medlemmene i paraplyorganisasjonen Norwegian Arts Abroad (NAA) øker den norske internasjonale virksomheten på kunst- og kulturfeltet. De sitter på mye materiale og kunnskap om internasjonalt samarbeid og eksport, samtidig har vi lite forskningsbasert kunnskap som ser utviklingene innen alle bransjene i helhet. Hovedtyngden av forskningen som eksisterer er dessuten «gammel», i den forstand at den i liten grad inkluderer utviklingen som har skjedd over de siste ti-femten årene. Vi vet særlig lite om hvilke målsettinger kunstnerne og kulturarbeiderne, samt bransjen som skal hjelpe dem ut, har for aktiviteten og hvilke erfaringer de har med slik aktivitet. Det er behov både for deskriptive kartlegginger og for mer kritiske analyser av tilstanden og utviklingen på feltet. Det er dessuten behov for teori- og metodeutvikling i dette forskningsfeltet, siden mange av begrepene som benyttes er uavklarte og omdiskutert, uten at de har vært gjenstand for en vitenskapelig diskusjon.I dette prosjektet skal Telemarksforsking med midler fra UD kartlegge og analysere hvorfor og hvordan kunstnere og kulturarbeidere satser internasjonalt, og hva slik satsinger innebærer kunstnerisk og mht. deres arbeidslivssituasjon. Vi spør: Hvem er de? Hvor reiser de? Hvilke målsettinger har de for reisingen; er det kunstneriske grunner, eller er det økonomiske? Hvilke nettverk inngår de i og hvem samarbeider de gjerne med? Finnes det mønster og trender i internasjonaliseringen av det norske kunstfeltet? Har slike trender eventuelt endret seg over tid?Prosjektet gjennomføres i løpet av 2021.