Notodden kommune - framtidig tjenestebehov innenfor helse og omsorg

Vi skal stå for en analyse som skal være et godt underlag i det pågående arbeidet med revidering og rullering av kommuneplanens samfunnsdel for oppdragsgiver. Kommunens helse- og omsorgsplan skal senere revideres, og styringssignaler fra kommuneplanen innlemmes i dette arbeidet. En særskilt  tjenestebehovsanalyse for helse og omsorg er aktualisert da oppdragsgiver forventer økt press på tjenestene framover innenfor sektoren, grunnet demografisk endring og reformer/oppgaveforskyvning.