Nærøysund kommune - bistand med økonomisk planlegging

Oppdragsgiver ønsker ekstern analysebistand og prosessveiledning til å bistå med god økonomisk planlegging og styring, aktualisert av at det har vært utfordrende å fastsette et bærekraftig driftsnivå (budsjettrammer) det første året i en sammenslått kommune.

Det overordnede mandatet med oppdraget er å gi et godt grunnlag for fastsetting av rammer som i sum skal sikre et bærekraftig driftsnivå, og der rammene for ulike tjeneste-/rammeområder er forsøkt satt på et mest mulig «riktig og normert» nivå.