Mer bærekraftige produksjonssystemer innen norsk jordbruk og matindustri

Utredning før jordbruksforhandlingene 2020.

Nordmenns forbruksmønster er i endring. Stadig flere er opptatt av dyrevelferd, sunnhet og helse, miljø- og klimahensyn når de skal velge i matveien, og mange ønsker større innsyn i hvordan maten er produsert. I tillegg er det en økende interesse for og etterspørsel etter frukt, grønt og vegetariske matvarer.

Det ønskes mer kunnskap om mulighetene for å utvikle mer bærekraftige produksjonssystemer innen norsk jordbruk og matindustri for å møte forbrukernes endrede krav.

Arbeidet vil bygge på FAOs 10 hovedprinsipper for agroøkologi (10 «elements of agroecology»), og ta utgangspunkt i norske forbrukeres endrede krav. Den agroøkologiske bærekraftsdefinisjonen er tungt forankret internasjonalt, men aldri før anvendt i stor skala i Norge. Den vil gi et nytt og helhetlig perspektiv på bærekraft i norske produksjonssystemer, og åpne for innovative forslag til forbedringsmuligheter.

Prosjektets hovedformål er altså å definere hva mer bærekraftige produksjonssystemer vil innebære under norske forhold.

Sentrale problemstillinger vil være:
  • Hva innebærer det at produksjonssystemene er bærekraftige?
  • Hvordan er situasjonen i norsk jordbruk i dag mtp bærekraftige produksjonssystemer?
  • Hvilke muligheter har vi for å få til mer bærekraftige produksjonssystemer?
  • Hvordan hemmer eller fremmer virkemidlene i landbrukspolitikken en slik utvikling?
  • Hvilke modeller for og innretting av virkemidler kan bidra til mer bærekraftige produksjonssystemer?

Prosjektets resultatmål er å utvikle kunnskap om: 

(1)  status for bærekraften i norske produksjonssystemer, ut fra den agroøkologiske tilnærmingen og norske forbrukeres oppfatning av bærekraft,

(2)  hvor produksjonssystemene har forbedringspotensial, ut fra den agroøkologiske tilnærmingen og norske forbrukeres oppfatning av bærekraft,

(3)  hvordan dagens virkemidler bidrar til å fremme eller hemme bærekraftige produksjonssystemer,

(4)  mulige nye måter å innrette virkemidlene på for å videreutvikle bærekraftige produksjonssystemer for norske forhold.

 

Publikasjoner

TittelTypeDato
Korleis vidareutvikle berekrafta i norske matproduksjonssystem?Rapport 18.03.2020