Kompetanse om vold og overgrep hos ansatte i asylmottak

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvilken kompetanse de ansatte i mottak og i UDI har om vold i nære relasjoner og hvordan man kan identifisere og følge opp denne type vold. Kunnskapen fra prosjektet skal brukestil å forbedre rutinene for å identifisere og håndtere situasjoner med vold i nære relasjoner i asylmottak. I tillegg skal kunnskapen fra prosjektet brukes til å utforme gode og målrettede kompetansehevende tiltak for mottaksansatte og for ansatte i UDI som har ansvar for å følge opp mottakene.