Kommunal administrasjon i storbyene

Prosjektets sentrale forskningsspørsmål er å avklare hva som ligger i begrepet administrasjon, dette opp mot gjeldende definisjon i KOSTRA, herunder også hvordan kommunene tolker og anvender definisjonen. Det er også et mål å få et bedre grunnlag for å sammenligne ressursbruk til administrasjon i de største byene.

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, BDO og Telemarksforsking, med førstnevnte som hovedleverandør. Telemarksforsking har hovedansvaret for en arbeidspakke med intervjuer av administrasjon og politikere i storbykommunene, og deltar også i øvrige deler av prosjektet.

Endelig rapport skal leveres i juni 2022.