Kartlegging av kompetanse, ressurser og organisering i kommunal kultursektor

 I 2019 gjennomførte Telemarksforskning undersøkelsen Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor på vegne av Norsk kulturforum og Fagforbundet. Denne undersøkelsen baserte seg på at det var/er et stort behov for en omfattende kartlegging av kompetansen og ressursene til kulturforvaltningen i kommunen. Fagforbundet og NOKU ønsker å fortsette samarbeidet fra 2019, og sette i gang en ny, oppfølgende kartlegging i 2022. Målet med en ny undersøkelse er først og fremst å undersøke en om det har skjedd endringer i organiseringen av kommunal kultursektor, som følge av kommunesammenslåingen og andre faktorer.

Forskningsprosjektet vil peke på hvordan organiseringen av kultursektoren spiller inn på kulturens rolle og bevilgninger i kommunene, og videre, hvordan en sterk eller svakere kultursektor påvirker lokal samfunnsbygging og kommunen som helhet.

I tillegg er det etter ønske fra NOKU, Fagforbundet og Kulturrom ønske om en kvalitativ undersøkelse av behov for, og bruk av, arealer knyttet til kunst og kultur i norske kommuner. Selv om infrastrukturen for kultur lokalt i noen grad kan kartlegges gjennom surveyen, ønsket man i tillegg en mer kvalitativ informasjonsinnhenting av bruk av, og behov for, kulturarenaer lokalt. 

Publikasjoner

TittelTypeDato
Er det rom for kultur i norske kommuner?Notat 16.08.2022
Kommunal kultursektor 2022: Organisering, prioritering og planleggingRapport 15.06.2022