Kartlegging av erfaringer med Grønt arbeid

Bakgrunnen for dette prosjektet er Arbeids- og sosialdepartementets ønske om å vurdere tiltaket Grønt arbeid. Tiltaket er rettet mot personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer og har gårdsdrift som en tiltaksarena. Det ble etablert i 2004 i forbindelse med Aetats satsing «Vilje Viser Vei». I dag er tiltaket organisert som et AFT-tiltak. De senere årene har det vært en nedgang i bruken av Grønt arbeid. Mens det i 2013 var 27 avtaler, er dette reduser til seks avtaler i 2020. Sentrale spørsmål i oppdraget er hvilken betydning tilbudet har for brukerne og hva som er årsaken til nedgangen i antall avtaler NAV har med tiltaksarrangørene.