Inntektsutvikling for kommuner med svak eller ingen befolkningsøkning

KS ønsker tilbud på et FoU- prosjekt som skal kartlegge om tjenestetilbudet i kommuner med uendret og/eller fallende folketall er skalerbart, eller om det fører til negativ realvekst som må tas ut i form av redusert tjenestekvalitet. Prosjektet skal kartlegge situasjonen og vurdere om det er behov for å gjøre eventuelle tilpasninger i inntektssystemet.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Kommuner med svak befolkningsutviklingRapport 28.04.2021
Kommuner med svak befolkningsutvikling - KortversjonNotat 28.04.2021