Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder

Prosjektmål

Prosjektet skal utvikle kunnskap som bidrar til innsikt i hvordan vekstimpuls fra fritidsboligsegmentet kan gi grunnlag for styrket verdiskaping i lokalt næringsliv. Slik utvikling vil også gjøre steder mer attraktive for innbyggere og turister, og det vil kunne gi grunnlag for å utvikle «eksport»-produkter.

Konkrete delmål:

  • Samle og systematisere eksempler på og erfaringer med verdiskaping, lokale leveranser og innovasjon som utnytter fritidsboligmarkedet som vekstimpuls i ulike deler av fjellområdet
  • Analysere hvordan fritidsboliger har påvirket nærings- og befolkningsutvikling i kommunene i Fjellområdene
  • Kartlegge og analysere hvordan arbeidskraften utvikler kunnskap og kompetanse og hva som kjennetegner destinasjonene som lærende og kunnskapsoverførende økonomier.
  • Vise hvilke faktorer som hemmer og fremmer nyskaping rettet mot fritidsboligmarkedet
  • I samarbeid med grunneiere, næringsliv og det offentlige drøfte nærings- og planleggingsstrategier som er effektive for å utvikle den lokale økonomien.
  • Drive aktiv formidling av kunnskap opparbeidet i prosjektet til relevante aktører (grunneiere, næringsliv, kommunene, destinasjonsorganisasjonene mv.) i hele fjellområdet, og til det nasjonale og internasjonale forskningsmiljøet 

Prosjektet er et samarbeid med Vestlandsforsking, Østandsforsking (PL) og Høgskolen i Lillehammer