Folkehelseoversikt

Telemarksforsking skal utarbeide en folkehelseoversikt over helsetilstanden og hvilke faktorer som påvirker dette i Lærdal kommune. Oversikten skal blant annet gi en oversikt og vurdering av:

·         Befolkningssammensetning.

·         Oppvekst og levekårsforhold

·         Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

·         Skader og ulykker

·         Helserelatert adferd

·         Helsetilstand

Kommunalt folkehelseperspektiv

Folkehelse defineres som befolkningens totale helse og hvordan den fordeler seg i befolkningen. Videre omhandler begrepet økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påvirker helsetilstanden. Kommunalt folkehelsearbeid kan knyttes til kommunens innsats for å påvirke faktorer som fremmer innbyggeres helse og trivsel, forebygge sykdom, skade, beskytte mot helsetrusler og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbaserte valg (Folkehelseloven, 2012; Helsedirektoratets veileder). For å imøtekommemøte utfordringene som skisseres nasjonalt, må kommunene prioritere tidlig innsats rundt forebygging av sykdom og sosiale problemer. Videre omhandler det også forebygging hos personer med etablerte sykdommer og tjenestebehov, og aktivt jobbe inn mot å unngå forverring av sykdom og funksjonsnivå gjennom aktiv støtte som opplæring og veiledning. Dette arbeidet må forankres lokalt, med utgangspunkt i helsetilstanden i kommunen, og hvilke faktorer som påvirker dette.Folkehelseoversikten Telemarksforsking utarbeider skal danne grunnlag for kommunens videre arbeid og kommunalt planverk.